Святыни монастыря

Икона Божией Матери
«Нечаянная Радость»

Спасский мужской монастырь города Рязани

Тропарь, кондак, молитва и величание

Тропарь, глас 4:

Днесь, ве́pнии лю́дие/ духо́вно тоpжеству́ем,/ пpославля́юще Засту́пницу усе́pдную pо́да хpистиа́нскаго/ и пpитека́юще к пpечи́стому Ея́ о́бpазу, взыва́ем си́це:/ о, Пpеми́лостивая Влады́чице Богоpо́дице,/ пода́ждь нам неча́янную pа́дость,/обpемене́нным гpехи́ и скоpбьми́ мно́гими,/ и изба́ви нас от вся́каго зла,/ моля́щи Сы́на Твоего́, Хpиста́ Бо́га на́шего, // спасти́ ду́ши на́ша.

Кондак, глас 6:

Не и́мамы ины́я по́мощи, / не и́мамы ины́я наде́жды, / ра́зве Тебе́, Влады́чице. / Ты нам помози́, / на Тебе́ наде́емся / и Тобо́ю хва́лимся, / Твои́ бо есмы́ раби́, // да не постыди́мся.

Молитва

О Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всеблага́я, гра́да и свята́го хра́ма сего́ Покрови́тельнице, всех су́щих во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от нас, недосто́йных раб Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на всяк день мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством к проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́дшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния нас, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и всем нам, с ве́рою и умиле́нием поклоня́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зол и страсте́й, — вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех — утеше́ние; обрета́ющимся в беда́х и озло́блениих — соверше́нное сих избы́тие; малоду́шным и ненаде́жным — наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим — непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим — милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми — неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га ум — ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жизнь — па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, дух бодр и тве́рдую на милосе́рдие Судии́ наде́жду. О Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися о всех чту́щих всечестно́е и́мя Твое́ и всем яви́ всемо́щный покро́в Твой и заступле́ние: во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до сконча́ния их во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на путь пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ ниспосли́, от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́, от всех злых челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай, путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в ну́жде и гла́де бу́ди Пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние, оби́димым и непра́ведно гони́мым — заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь примире́ние и всем нам — друг ко дру́гу любо́вь, мир, и благоче́стие, и здра́вие с долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я́ друг ко дру́гу и положи́ им сою́з любве́ неразруши́мый; ма́терем детородя́щим ско́рое пода́ждь разреше́ние, младе́нцы воспита́й, ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи им ум к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огради́; безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я́ и всему́ благо́му и богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во грех и нечистоту́ впа́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́; вдов бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди жезл; от внеза́пныя сме́рти без покая́ния всех нас изба́ви и всем нам христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй: преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со А́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́; сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́ и о всех усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии их Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица: да вси на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя и Тобо́ю Сы́на Твоего́, с Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не, и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание

Велича́ем Тя,/ Пресвята́я Де́во,/ Богоизбра́нная Отрокови́це,/ и чтим о́браз Твой святы́й,/ и́мже то́чиши исцеле́ния // всем с ве́рою притека́ющим.

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Нечаянная Радость»

Утвержден для общецерковного использования

Конда́к 1.


Избра́нней от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, яви́вшейся иногда́ к челове́ку беззако́нну, во е́же отврати́ти его́ от пути́ нече́стия, благода́рственное пе́ние прино́сим Ти́, Богороди́тельнице; Ты́ же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких на́с бе́д и грехо́в свободи́, да зове́м Ти́:
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

И́кос 1.


А́нгели и пра́ведных ду́ши удиви́шася, егда́ предста́ла еси́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом и мно́гим моле́нием хода́тайствовала еси́ о челове́це, при́сно во гресе́х пребыва́ющем; мы́ же, очи́ма ве́ры толи́кое Твое́ благоутро́бие зря́ще, со умиле́нием взыва́ем Ти́ си́це:
Ра́дуйся, моли́твы все́х христиа́н прие́млющая; ра́дуйся, и са́мых отча́янных гре́шников моле́ния не отверга́ющая.
Ра́дуйся, к Сы́ну Твоему́ о ни́х предста́тельствующая; ра́дуйся, неча́янную ра́дость спасе́ния и́м подаю́щая.
Ра́дуйся, предста́тельством Твои́м ве́сь ми́р спаса́ющая; ра́дуйся, вся́ на́ша печа́ли утоля́ющая.
Ра́дуйся, Ма́ти все́х Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющая; ра́дуйся, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая.
Ра́дуйся, избавле́ние от грехо́в все́м челове́ком прине́сшая; ра́дуйся, Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 2.


Ви́дящи Пресвята́я челове́ка, а́ще и беззако́нна, но на вся́к де́нь с ве́рою и упова́нием пред честно́ю Ея́ ико́ною до́лу поверга́ющагося и Арха́нгельское приве́тствие Е́й принося́щаго, вня́т и такова́го гре́шника славосло́вию, да вси́, зря́ще Ея́ Ма́тернее милосе́рдие, на Небеси́ и на земли́ вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 2.


Ра́зум челове́ческий вои́стину превосхо́дит любо́вь Твоя́ к ро́ду христиа́нскому, я́ко и тогда́ не преста́ла еси́ от хода́тайства Твоего́ о челове́це беззако́нном, егда́ Сы́н Тво́й показа́ Тебе́ я́звы гвозди́ныя, грехи́ челове́ческими Ему́ соде́янныя. Зря́ще Тя́ толи́ко неотсту́пную Предста́тельницу за на́с, гре́шных, со слеза́ми вопие́м Ти́:
Ра́дуйся, Засту́пнице усе́рдная ро́да христиа́нскаго, от Бо́га на́м дарова́нная; ра́дуйся, Путеводи́тельнице на́ша, к Небе́сному Оте́честву на́с возводя́щая.
Ра́дуйся, ве́рных огражде́ние и прибе́жище; ра́дуйся, по́моще все́х, призыва́ющих и́мя Твое́ свято́е.
Ра́дуйся, все́ми презре́нных и отве́рженных от ро́ва поги́бели исхища́ющая; ра́дуйся, те́х на пу́ть пра́вый обраща́ющая.
Ра́дуйся, непреста́нное уны́ние и мра́к душе́вный отгоня́ющая; ра́дуйся, ижди́вшим от неду́га у́м но́вый и лу́чший смы́сл подаю́щая.
Ра́дуйся, оста́вленных врача́ми на Свои́ всемо́щныя ру́це прие́млющая.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 3.


Си́ла благода́ти преизоби́ловала та́мо, иде́же умно́жися гре́х; да ра́дуются на Небеси́ вси́ А́нгели о еди́нем гре́шнице пока́явшемся, пою́ще пред Престо́лом Бо́жиим: Аллилу́иа.

И́кос 3.


Иму́щи к ро́ду христиа́нскому Ма́тернее милосе́рдие, все́м с ве́рою и упова́нием прибега́ющим к Тебе́ подае́ши ру́ку по́мощи, Влады́чице, да вси́ еди́нем се́рдцем и еди́ными усты́ славосло́вие прино́сят Ти́ сицево́е:
Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю к на́м нисхо́дит Бо́жие благоволе́ние; ра́дуйся, я́ко Тобо́ю и мы́ и́мамы вя́щшее к Бо́гу дерзнове́ние.
Ра́дуйся, я́ко во все́х беда́х и обстоя́ниих на́ших прино́сиши Сы́ну Твоему́ усе́рдныя о на́с моли́твы; ра́дуйся, я́ко и на́ша моли́твы прия́тными Бо́гу соде́ловаеши.
Ра́дуйся, я́ко неви́димых враго́в от на́с отгоня́еши; ра́дуйся, я́ко от ви́димых враго́в на́с избавля́еши.
Ра́дуйся, я́ко сердца́ злы́х челове́к умягча́еши; ра́дуйся, я́ко от клеветы́, досажде́ния и укоре́ния на́с изыма́еши.
Ра́дуйся, я́ко Тобо́ю вся́ блага́я жела́ния на́ша исполня́ются; ра́дуйся, я́ко мно́го мо́жет моли́тва Твоя́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 4.


Бу́рю вну́трь име́я грехо́вных помышле́ний, челове́к беззако́нен моля́шеся пред честно́ю ико́ною Твое́ю и, ви́дев Кро́вь от я́зв Предве́чнаго Сы́на Твоего́ пото́ками, я́коже на Кресте́, теку́щую, паде́ от стра́ха и с рыда́нием та́ко вопия́ше Ти́: «Поми́луй мя́, о Ма́ти милосе́рдия, да не преодоле́ет зло́ба моя́ неизрече́нныя бла́гости и милосе́рдия Твоего́, Ты́ бо еси́ все́м гре́шником еди́на наде́жда и прибе́жище; преклони́ся у́бо на ми́лость, Блага́я Ма́ти, и умоли́ о мне́ Сы́на Твоего́ и Творца́ моего́, да непреста́нно зову́ Ему́: Аллилу́иа».

И́кос 4.


Слы́шавше небожи́тели о чуде́снем моли́твами Твои́ми спасе́нии и́х земна́го ги́бнущаго бра́та, просла́виша Тя́, благосе́рдую Цари́цу Небесе́ и земли́; и мы́, гре́шнии, све́давше таково́е подо́бнаго на́м гре́шника заступле́ние, а́ще и недоумева́ет язы́к на́ш восхвали́ти Тя́ по достоя́нию, от глубины́ умиле́ннаго се́рдца на́шего воспева́ем Ти́ си́це:
Ра́дуйся, Спору́чнице спасе́ния гре́шных; ра́дуйся, Взыска́ние поги́бших.
Ра́дуйся, Неча́янная гре́шных Ра́досте; ра́дуйся, па́дших возста́ние.
Ра́дуйся, Предста́тельнице к Бо́гу, ми́р от бе́д спаса́ющая; ра́дуйся, я́ко гла́са моли́тв Твои́х бе́си трепе́щут.
Ра́дуйся, я́ко А́нгели сему́ ра́дуются; ра́дуйся, я́ко и на́с, земноро́дных, си́ла моли́тв Твои́х весе́лия исполня́ет.
Ра́дуйся, я́ко те́ми от ти́ны грехо́в на́с изыма́еши; ра́дуйся, я́ко пла́мень страсте́й на́ших угаша́еши.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 5.


Боготе́чную звезду́, чудотво́рную ико́ну Ма́тере Твоея́ показа́л еси́ на́м, Го́споди, и́бо, взира́юще на о́браз Ея́ теле́сныма очи́ма, умо́м и се́рдцем к Первообра́зней возвыша́емся и Е́ю к Тебе́ востека́ем, пою́ще: Аллилу́иа.

И́кос 5.


Ви́девше А́нгели Храни́тели христиа́н, я́ко Бо́жия Ма́терь споспешеству́ет и́м в наставле́нии те́х, заступле́нии и спасе́нии, потща́шася си́це возопи́ти Честне́йшей Херуви́м и Сла́внейшей без сравне́ния Серафи́м:
Ра́дуйся, с Сы́ном Твои́м и Бо́гом ве́чно ца́рствующая; ра́дуйся, Ему́ всегда́ о ро́де христиа́нстем моле́ния принося́щая.
Ра́дуйся, в христиа́нстей ве́ре и благоче́стии Наста́внице; ра́дуйся, ересе́й и тлетво́рных раско́лов Искорени́тельнице.
Ра́дуйся, от растлева́ющих ду́шу и те́ло собла́знов сохраня́ющая; ра́дуйся, от опа́сных обстоя́ний и внеза́пныя сме́рти без покая́ния и Свята́го Причаще́ния избавля́ющая.
Ра́дуйся, упова́ющим на Тя́ живота́ непосты́дный коне́ц да́рующая; ра́дуйся, и по сме́рти за отше́дшую на су́д Госпо́день ду́шу пред Сы́ном Твои́м неотсту́пно хода́тайствующая.
Ра́дуйся, Твои́м Ма́терним предста́тельством от ве́чнаго муче́ния сию́ избавля́ющая.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 6.


Пропове́дник чу́днаго Твоего́ милосе́рдия, дарова́ннаго не́коему челове́ку беззако́нну, яви́ся святы́й Дими́трий Росто́вский, и́же, спису́я вели́кая и сла́вная, и изря́дная дела́ Бо́жия, в Тебе́ явле́нная, предаде́ пи́сьмени и сие́ де́ло ми́лости Твоея́ в науче́ние и утеше́ние все́м ве́рным, да и ти́и, во гресе́х, беда́х, ско́рбех и озлобле́ниих су́ще, мно́гажды на вся́к де́нь с ве́рою в моли́тве пред о́бразом Твои́м коле́на преклоня́ют и, те́х избы́вше, вопию́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 6.


Возсия́ на́м, я́ко пресве́тлая заря́, чудотво́рная ико́на Твоя́, Богома́ти, прогоня́я тьму́ бе́д и скорбе́й от все́х, с любо́вию вопию́щих Ти́ си́це:
Ра́дуйся, Цели́тельнице на́ша в боле́знех теле́сных; ра́дуйся, Блага́я Уте́шительнице в печа́лех на́ших душе́вных.
Ра́дуйся, ско́рбь на́шу в ра́дость претворя́ющая; ра́дуйся, ненаде́ющихся несумне́нною наде́ждою возвеселя́ющая.
Ра́дуйся, а́лчущих Пита́тельнице; ра́дуйся, наги́х одея́ние.
Ра́дуйся, вдо́в Уте́шительнице; ра́дуйся, безма́терних сиро́т незри́мая Воспита́тельнице.
Ра́дуйся, непра́ведно гони́мых и оби́димых Засту́пнице; ра́дуйся, гоня́щих и оби́дящих правосу́дная отмсти́тельнице.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 7.


Хотя́ Законода́вец Правосу́дный Госпо́дь Са́м бы́ти зако́на Исполни́тель и яви́ти милосе́рдия Своего́ бе́здну, преклони́ся на усе́рдное моле́ние Твое́, Преблагослове́нная Ма́ти Де́во, о челове́це беззако́нне, глаго́ля: «Зако́н повелева́ет, да сы́н чти́т ма́терь. А́з Сы́н Тво́й, Ты́ же Ма́ти Моя́: А́з Тя́ до́лжен чти́ти, послу́шая Твоего́ моле́ния; бу́ди у́бо, я́коже хо́щеши: ны́не проща́ются ему́ греси́ Тебе́ ра́ди». Мы́ же, ви́дяще такову́ю си́лу моли́твы Хода́таицы на́шей о проще́нии согреше́ний на́ших, просла́вим милосе́рдие и неизрече́нное благоутро́бие Ея́, зову́ще: Аллилу́иа.

И́кос 7.


Но́вое ди́вное и сла́вное зна́мение все́м ве́рным яви́ся, я́ко не то́кмо Ма́тери Твое́й, но и пречи́стому Ея́ ли́ку, на дске́ изображе́нному, си́лу чудотворе́ния дарова́л еси́, Го́споди; сему́ та́инству дивя́щеся, во умиле́нии се́рдца вопие́м к Не́й такова́я:
Ра́дуйся, прему́дрости и бла́гости Бо́жия открове́ние; ра́дуйся, ве́ры утвержде́ние.
Ра́дуйся, благода́ти явле́ние; ра́дуйся, душеполе́зных зна́ний дарова́ние.
Ра́дуйся, душевре́дных уче́ний низложе́ние; ра́дуйся, беззако́нных на́выков нетру́дное преодоле́ние.
Ра́дуйся, сло́во прему́дрости прося́щим да́рующая; ра́дуйся, несмы́сленных разу́мныя соде́ловающая.
Ра́дуйся, де́тем, неудо́бь уча́щимся, ра́зум подаю́щая; ра́дуйся, ю́ности блага́я Охрани́тельнице и Наста́внице.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 8.


Стра́нное и ужа́сное виде́ние бы́сть не́коему челове́ку беззако́нну, показу́я ему́ бла́гость Госпо́дню, предста́тельством Богома́тере грехи́ его́ проща́ющую; сего́ ра́ди отто́ле, испра́вль свое́ житие́, поживе́ богоуго́дне. Си́це и мы́, сла́вная дела́ и многоразли́чную прему́дрость Бо́жию в ми́ре и жи́зни на́шей ви́дяще, устрани́мся земны́я суеты́ и изли́шних жите́йских попече́ний и у́м и се́рдце на́ше на Небеса́ возведе́м, пою́ще Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 8.


Вся́ в вы́шних пребыва́ющи, и ни́жних ника́коже отступи́ла еси́, Премилосе́рдая Цари́це Небесе́ и земли́; а́ще бо по Успе́нии Твое́м и взошла́ еси́ на Небеса́ с Пречи́стою Твое́ю пло́тию, оба́че и гре́шныя земли́ не оста́вила еси́, явля́ющися Прича́стница Промышле́ния Сы́на Твоего́ о ро́де христиа́нстем. Сего́ ра́ди Тя́ по до́лгу ублажа́ем:
Ра́дуйся, сия́нием пречи́стыя души́ Твоея́ всю́ зе́млю просвети́вшая; ра́дуйся, чистото́ю телесе́ Твоего́ вся́ Небеса́ возвесели́вшая.
Ра́дуйся, Промышле́ния Сы́на Твоего́ о ро́де христиа́нстем Свята́я Служи́тельнице; ра́дуйся, о все́м ми́ре усе́рдная Предста́тельнице.
Ра́дуйся, все́х на́с при Кресте́ Сы́на Твоего́ усынови́вшая; ра́дуйся, всегда́ Ма́тернюю любо́вь к на́м явля́ющая.
Ра́дуйся, все́х даро́в, духо́вных и теле́сных, незави́стная Пода́тельнице; ра́дуйся, бла́г вре́менных Хода́таице.
Ра́дуйся, две́ри Ца́рствия Христо́ва ве́рным отверза́ющая; ра́дуйся, и на земли́ чи́стаго весе́лия сердца́ и́х исполня́ющая.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 9.


Вся́кое естество́ а́нгельское удиви́ся де́лу Твоего́ милосе́рдия, Го́споди, я́ко дарова́л еси́ толи́ко тве́рдую и те́плую Засту́пницу и Помо́щницу ро́ду христиа́нскому, на́м неви́димо спребыва́ющу, слы́шащу же Тебе́ пою́щих: Аллилу́иа.

И́кос 9.


Вети́и многовеща́ннии, но не богопросвеще́ннии, суесло́вят, я́ко поклоне́ние свято́му о́бразу а́ки бы поклоне́ние и́долу е́сть; не разуме́ют бо, я́ко че́сть, свято́му о́бразу воздава́емая, на Первообра́зная восхо́дит. Мы́ же не то́кмо сия́ до́бре ве́дуще, но и от ве́рных челове́к о мно́гих чудотворе́ниих от ли́ка Богома́тере слы́шаще, и са́ми поклоне́нием ему́ потре́бная ко вре́менней и ве́чней жи́зни прие́млюще, с весе́лием Богоро́дице взыва́ем:
Ра́дуйся, я́ко от свяще́ннаго ли́ка Твоего́ чудеса́ де́ются; ра́дуйся, я́ко утаи́ся прему́дрость и благода́ть сия́ от му́дрых и разу́мных ве́ка сего́.
Ра́дуйся, я́ко откры́ся та́ младе́нцем в ве́ре; ра́дуйся, я́ко прославля́ющих Тя́ прославля́еши.
Ра́дуйся, я́ко отверга́ющих Тя́ пред все́ми посрамля́еши; ра́дуйся, я́ко от потопле́ния, огня́ и меча́, от смертоно́сныя я́звы и от вся́каго зла́ прибега́ющих к Тебе́ избавля́еши.
Ра́дуйся, я́ко вся́ боле́зни челове́честии, душе́вныя и теле́сныя, ми́лостивно врачу́еши; ра́дуйся, я́ко пра́ведный гне́в Бо́жий на на́с Твои́м моле́нием ско́ро утоля́еши.
Ра́дуйся, я́ко Ты́ еси́ ти́хое приста́нище от бу́рь пла́вающим по мо́рю жите́йскому; ра́дуйся, я́ко и по конце́ жите́йскаго пла́вания на́шего наде́жно приво́диши на́с в необурева́емую страну́ Ца́рствия Христо́ва.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 10.


Спасти́ хотя́ челове́ка не́коего беззако́нна от заблужде́ния жи́зненнаго пути́ его́, ди́вное виде́ние от пречестны́я ико́ны Твоея́ показа́ла еси́ ему́, Преблагослове́нная, да, чу́до ви́дя, пока́ется и, из глубины́ грехо́вныя милосе́рдым промышле́нием Твои́м воздви́гнутый, вопие́т Бо́гу: Аллилу́иа.

И́кос 10.


Стена́ еси́ де́вам, Богоро́дице Де́во, и все́м к Тебе́ притека́ющим, и́бо Небесе́ и земли́ Творе́ц, всели́выйся во утро́бу Твою́ и от Тебе́ роди́выйся, яви́ Тя, Присноде́ву, стра́жа де́вства, чистоты́ и целому́дрия и сосу́д вся́кия доброде́тели и все́х возглаша́ти Тебе́ научи́:
Ра́дуйся, сто́лпе и огражде́ние де́вства; ра́дуйся, чистоты́ и целому́дрия незри́мая Охрани́тельнице.
Ра́дуйся, до́брая де́вам Наста́внице; ра́дуйся, неве́ст блага́я Украси́тельнице и Спору́чнице.
Ра́дуйся, всежела́нное соверше́ние благи́х супру́жеств; ра́дуйся, ма́терей детородя́щих ско́рое разреше́ние.
Ра́дуйся, младе́нцев воспита́ние и благода́тное охране́ние; ра́дуйся, безча́дных роди́телей плода́ми ве́ры и Ду́ха веселя́щая.
Ра́дуйся, ма́терей скорбя́щих утеше́ние; ра́дуйся, та́йное весе́лие чи́стых де́в и вдови́ц.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 11.


Пе́ние всеумиле́нное принося́ще Ти́, недосто́йнии, про́сим Тебе́, Де́во Богоро́дице: не пре́зри гла́са рабо́в Твои́х, к Тебе́ бо в напа́стех и ско́рбех прибега́ем и пред Тобо́ю в беда́х на́ших сле́зы пролива́ем, пою́ще: Аллилу́иа.

И́кос 11.


Светопода́тельную свещу́, су́щим во тьме́ греха́ и юдо́ли пла́ча яви́вшуюся, зри́м Святу́ю Де́ву; духо́вный бо о́гнь моли́тв Свои́х, наставле́ния и утеше́ния возжига́ющи, приво́дит к Све́ту Невече́рнему все́х, воззва́нии почита́ющих Ю́ си́ми:
Ра́дуйся, Луче́ от Со́лнца Пра́вды, Христа́ Бо́га на́шего; ра́дуйся, нечи́стую со́весть просвеща́ющая.
Ра́дуйся, та́йная и неудо́бь предви́денная вся́ до́бре ве́дущая и и́мже подоба́ет сказу́ющая; ра́дуйся, лжи́вых прови́дцев и су́етная гада́ния посрамля́ющая.
Ра́дуйся, в ча́с недоуме́ний мы́сль бла́гу на се́рдце полага́ющая; ра́дуйся, в посте́, моли́тве и богомы́слии пребыва́ющим при́сно спребыва́ющая.
Ра́дуйся, ве́рных па́стырей Це́ркве ободря́ющая и вразумля́ющая; ра́дуйся, богобоя́зненных и́ноков и и́нокинь при́сное утеше́ние.
Ра́дуйся, ка́ющихся пред Бо́гом гре́шников непосты́дная Засту́пнице; ра́дуйся, все́х христиа́н те́плая Хода́таице.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 12.


Благода́ть Боже́ственную испроси́ на́м у Сы́на Твоего́ и Бо́га, простри́ на́м ру́ку по́мощи, отжени́ от на́с вся́каго врага́ и супоста́та, умири́ на́шу жи́знь, да не поги́бнем лю́те, без покая́ния, но приими́ на́с в ве́чныя кро́вы, Богороди́тельнице, да ра́дующеся пое́м Бо́гу, Тобо́ю на́с спаса́ющему: Аллилу́иа.

И́кос 12.


Пою́ще неизрече́нное Ма́тернее Твое́ милосе́рдие к челове́ку беззако́нну, восхваля́ем Тя́ вси́, я́ко тве́рдую Предста́тельницу за на́с, гре́шных, и покланя́емся Тебе́, о на́с моля́щейся; ве́руем бо и упова́ем, я́ко испро́сиши у Сы́на Твоего́ и Бо́га блага́я вре́менная и ве́чная все́м, с любо́вию вопию́щим Ти́ си́це:
Ра́дуйся, все́х наве́тов и искуше́ний, от ми́ра, пло́ти и диа́вола находя́щих, попра́ние; ра́дуйся, неча́емое примире́ние ожесточе́нно вражду́ющих.
Ра́дуйся, недове́домое исправле́ние нераска́янных гре́шников; ра́дуйся, изнемога́ющих от уны́ния и печа́ли ско́рая Уте́шительнице.
Ра́дуйся, благода́тию смире́ния и терпе́ния на́с снабдева́ющая; ра́дуйся, клятвопреступле́ний и непра́ведных стяжа́ний всенаро́дное обличе́ние.
Ра́дуйся, от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огражда́ющая; ра́дуйся, от па́губных начина́ний и несмы́сленных пожела́ний на́с незри́мо отвраща́ющая.
Ра́дуйся, во благи́х наме́рениих на́ших при́сная Споспе́шнице; ра́дуйся, в ча́с кончи́ны все́м на́м Помо́щнице.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 13.


О Всепе́тая Ма́ти, Невмести́маго Бо́га во чре́ве вмести́вшая и Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая! Ны́нешнее приими́ пе́ние, вся́ на́ша печа́ли на ра́дость преложи́ и от вся́кия изба́ви напа́сти все́х и бу́дущия изми́ му́ки, о Тебе́ вопию́щих: Аллилу́иа.

Этот конда́к читается трижды, затем 1-й и́кос и 1-й конда́к.

И́кос 1.


А́нгели и пра́ведных ду́ши удиви́шася, егда́ предста́ла еси́ пред Сы́ном Твои́м и Бо́гом и мно́гим моле́нием хода́тайствовала еси́ о челове́це, при́сно во гресе́х пребыва́ющем; мы́ же, очи́ма ве́ры толи́кое Твое́ благоутро́бие зря́ще, со умиле́нием взыва́ем Ти́ си́це:
Ра́дуйся, моли́твы все́х христиа́н прие́млющая; ра́дуйся, и са́мых отча́янных гре́шников моле́ния не отверга́ющая.
Ра́дуйся, к Сы́ну Твоему́ о ни́х предста́тельствующая; ра́дуйся, неча́янную ра́дость спасе́ния и́м подаю́щая.
Ра́дуйся, предста́тельством Твои́м ве́сь ми́р спаса́ющая; ра́дуйся, вся́ на́ша печа́ли утоля́ющая.
Ра́дуйся, Ма́ти все́х Бо́га, озло́бленных ду́ши утеша́ющая; ра́дуйся, житие́ на́ше до́бре устроя́ющая.
Ра́дуйся, избавле́ние от грехо́в все́м челове́ком прине́сшая; ра́дуйся, Ра́дость всему́ ми́ру роди́вшая.
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Конда́к 1.


Избра́нней от все́х родо́в Бо́жией Ма́тери и Цари́це, яви́вшейся иногда́ к челове́ку беззако́нну, во е́же отврати́ти его́ от пути́ нече́стия, благода́рственное пе́ние прино́сим Ти́, Богороди́тельнице; Ты́ же, я́ко иму́щая милосе́рдие неизрече́нное, от вся́ких на́с бе́д и грехо́в свободи́, да зове́м Ти́:
Ра́дуйся, неча́янную ра́дость ве́рным да́рующая.

Моли́тва.


О Пресвята́я Де́во, Всеблага́го Сы́на Ма́ти Всеблага́я, гра́да Москвы́ Покрови́тельнице, все́х су́щих во гресе́х, ско́рбех, беда́х и боле́знех Ве́рная Предста́тельнице и Засту́пнице! Приими́ моле́бное пе́ние сие́ от на́с, недосто́йных ра́б Твои́х, Тебе́ возноси́мое, и я́коже дре́вле гре́шника, на вся́к де́нь мно́гажды пред честно́ю ико́ною Твое́ю моли́вшагося, не презре́ла еси́, но дарова́ла еси́ ему́ неча́янную ра́дость покая́ния и преклони́ла еси́ Сы́на Твоего́ мно́гим и усе́рдным к Нему́ хода́тайством ко проще́нию сего́ гре́шнаго и заблу́ждшагося, та́ко и ны́не не пре́зри моле́ния на́с, недосто́йных рабо́в Твои́х, и умоли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего, да и все́м на́м, с ве́рою и умиле́нием покланя́ющимся пред цельбоно́сным о́бразом Твои́м, да́рует неча́янную по коего́ждо потре́бе ра́дость: гре́шником, погря́зшим во глубине́ зо́л и страсте́й,— вседе́йственное вразумле́ние, покая́ние и спасе́ние; су́щим в ско́рбех и печа́лех — утеше́ние; обрета́ющимся в беда́х и озлобле́ниих — соверше́нное си́х избы́тие; малоду́шным и ненаде́ждным — наде́жду и терпе́ние; в ра́дости и изоби́лии живу́щим — непреста́нное Благоде́телю Бо́гу благодаре́ние; бе́дствующим — милосе́рдие; су́щим в боле́зни и долгонеду́жии и оста́вленным врача́ми — неча́емое исцеле́ние и укрепле́ние; ижди́вшим от неду́га у́м — ума́ возвраще́ние и обновле́ние; отходя́щим в ве́чную и несконча́емую жи́знь — па́мять сме́ртную, умиле́ние и сокруше́ние о гресе́х, ду́х бо́др и тве́рдую на милосе́рдие Судии́ наде́жду. О Госпоже́ Пресвята́я! Умилосе́рдися о все́х, чту́щих всечестно́е и́мя Твое́, и все́м яви́ всемо́щный покро́в Тво́й и заступле́ние; во благоче́стии, чистоте́ и честне́м жи́тельстве пребыва́ющия до после́дняго и́х сконча́ния во бла́гости соблюди́; злы́я бла́ги сотвори́; заблу́ждшия на пу́ть пра́вый наста́ви; вся́кому де́лу благо́му и Сы́ну Твоему́ уго́дному споспешеству́й; вся́кое де́ло зло́е и богопроти́вное разруши́; в недоуме́нии и тру́дных и опа́сных обстоя́ниих обрета́ющимся незри́мую по́мощь и вразумле́ние с Небесе́ низпосли́; от искуше́ний, собла́знов и поги́бели спаси́; от все́х злы́х челове́к и от враго́в ви́димых и неви́димых защити́ и сохрани́; пла́вающим спла́вай; путеше́ствующим спутеше́ствуй; су́щим в ну́жде и гла́де бу́ди Пита́тельница; неиму́щим кро́ва и приста́нища бу́ди покро́в и прибе́жище; наги́м пода́ждь одея́ние; оби́димым и непра́ведно гони́мым — заступле́ние; клевету́, поноше́ние и хуле́ние терпя́щия незри́мо оправда́й; клеветники́ и хули́тели пред все́ми обличи́; ожесточе́нно вражду́ющим неча́емое пода́ждь примире́ние, и все́м на́м дру́г ко дру́гу любо́вь, ми́р и благоче́стие и здра́вие с долгоде́нствием. Супру́жества в любви́ и единомы́слии сохрани́; супру́ги, во вражде́ и разделе́нии су́щия, умири́, соедини́ я́ дру́г ко дру́гу и положи́ и́м сою́з любве́ неразруши́мый; ма́терем, детородя́щим, ско́рое пода́ждь разреше́ние; младе́нцы воспита́й; ю́ныя уцелому́дри, отве́рзи и́м у́м к восприя́тию вся́каго поле́знаго уче́ния, стра́ху Бо́жию, воздержа́нию и трудолю́бию наста́ви; от дома́шния бра́ни и вражды́ единокро́вныя ми́ром и любо́вию огради́. Безма́терних сиро́т бу́ди Ма́терь, от вся́каго поро́ка и скве́рны отврати́ я́ и всему́ благо́му и Богоуго́дному научи́, прельще́нныя же и во гре́х и нечистоту́ па́дшия, скве́рну греха́ отъя́вши, из бе́здны поги́бели изведи́. Вдо́в бу́ди Уте́шительница и Помо́щница, ста́рости бу́ди же́зл, от внеза́пныя сме́рти без покая́ния все́х на́с изба́ви, и все́м на́м христиа́нскую кончи́ну живота́ на́шего, безболе́зненну, непосты́дну, ми́рну и до́брый отве́т на стра́шнем Суди́щи Христо́ве да́руй. Преста́вльшияся в ве́ре и покая́нии от жития́ сего́ со А́нгелы и все́ми святы́ми жи́ти сотвори́, сконча́вшимся внеза́пною сме́ртию ми́лостива бы́ти Сы́на Твоего́ умоли́, и о все́х усо́пших, и́же не и́мут сро́дников, о упокое́нии и́х Сы́на Твоего́ умоля́ющих, Сама́ бу́ди непреста́нная и те́плая Моли́твенница и Хода́таица, да вси́ на Небеси́ и на земли́ ве́дят Тя́, я́ко тве́рдую и непосты́дную Предста́тельницу ро́да христиа́нскаго, и, ве́дуще, сла́вят Тя́ и Тобо́ю Сы́на Твоего́, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Единосу́щным Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

О святыне

В Спасском мужском монастыре города Рязани у левого клироса на аналое находится чудотворная икона Божией Матери «Нечаянная Радость».

Ее передал в дар житель Москвы Георгий. Как-то в 2013 году он, будучи бизнесменом, зашел в торговый павильон и увидел, что возле мусорного ведра лежит икона. Георгий сделал продавцу замечание, что так небрежно относиться к святому образу нельзя. «А ты что такой заботливый? Если не нравится – покупай», – ответил мужчина. Георгий заплатил за икону. На ней лики Богородицы и Спасителя были изрезаны, исколоты, руки у изображения Божией Матери не было: будто над образом кто-то специально надругался.

Через некоторое время случилась трагедия: на Георгия в тренажерном зале упала штанга. Как итог – частичная парализация и больница. Но врачи ничем помочь не смогли – результата лечения не было. Один доктор посоветовал: «Молись...». Хирург из другой поликлиники после осмотра дал тот же совет: «Молись, как умеешь, проси своими словами помощи у Бога. На операцию я тебя не отправлю – она ничего не изменит».

Когда последняя надежда осталась только на Господа, Георгий в свои 45 лет всем сердцем взмолился о помощи перед той самой иконой Богородицы «Нечаянная Радость». Он глубоко каялся, в слезах просил прощения за грехи всей своей жизни. И через полгода произошло чудо: поднялся на ноги и получил нечаянную радость – исцеление.

Георгий привез икону в Рязань игумену Евфимию (Шапкину) на реставрацию, а потом забрал обновленный образ. Он по-настоящему поверил в Бога, молился день и ночь, никогда не расставался с иконой, часто приезжал с ней в Иоанно-Богословский мужской монастырь Рязанской епархии. В 2016 году на Рождество икона замироточила. Георгий многим рассказал о чудотворном образе, приносил его в один из московских храмов. Множество людей прикладывались к иконе.

Чтобы краска случайно не затерлась от прикосновений, Георгий покрыл икону лаком. Но получилось неудачно – лак превратился в пену, стал жестким, как пластик. Образу снова потребовалась помощь реставратора. Так икона опять оказалась в Рязани и после повторного обновления замироточила еще сильнее.

Для нее вырезали деревянный киот, и с февраля 2016 года она постоянно пребывает в Преображенском соборе Спасского мужского монастыря города Рязани. В храме заведена тетрадь, в которой делают записи получившие помощь от иконы Матери Божией «Нечаянная Радость». Их уже довольно много...

Еженедельно по воскресным дням перед иконой служат молебен. Начало в 15:30.

Перейти в группу в социальной сети «ВКонтакте», посвященную иконе