Святыни монастыря

Частица мощей святой преподобной Евфросинии Полоцкой

Спасский мужской монастырь города Рязани

Тропарь, кондак, молитва и величание

Тропарь, глас 4:

Подража́ющи дванадесятоле́тна дванадесятоле́тну Христу́,/ учи́вшему во святи́лищи Бо́жию сло́ву,/ после́довала еси́, Евфроси́ние./ Сла́ву вре́менную и земна́го обру́чника оста́вльши/ и вся мирска́я презре́вши/ красне́йшему па́че всех Христу́ себе́ уневе́стила еси́,/ крест взе́мши, путе́м а́нгельскаго жития́ ше́ствующи/ и мно́гия к Нему́ наставля́ющи,/ во благоуха́нии ми́ра, в Небе́сный Черто́г востекла́ еси́,/ иде́же моли́, Его́же возлюби́ла еси́,// о чту́щих благоче́стно па́мять твою́.

Ин тропарь, глас 4:

Бога́тство свое́ ни́щим расточи́вши/ и сла́ву кня́жескую ни во что же вмени́вши,/ обру́чника вре́меннаго, кра́сная де́во, возгнуша́лася еси́/ и, уневе́стившися Жениху́ Христу́,/ Тому́, я́коже ве́но, чистоту́ душе́вную и теле́сную принесла́ еси́, Евфроси́ние./ Ему́же ны́не в весе́лии предстоя́,// помина́й нас, чту́щих па́мять твою́.

Кондак, глас 8:

Избра́нней Бо́гом от самаго́ рожде́ния/ и призва́нней на служе́ние Ему́,/ в чи́не а́нгельстем Го́сподеви послужи́вшей свя́то,/ и преподо́бно пожи́вшей,/ и ны́не с Небе́сными си́лами Го́спода восхваля́ющей,/ о нас же, гре́шных, пред Го́сподем хода́тайствующей,/ с ра́достию и любо́вию воззове́м:// ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Ин кондак, глас 8:

Чи́стое свое́ де́вство и честно́е/ ми́лостынею, я́ко свети́льник еле́ем, украси́вшую/ и с му́дрыми де́вами в пресве́тлый черто́г Христо́в вше́дшую,/ Евфроси́нию сла́вную ублажи́м/ и, припа́дше к честны́м ея́ моще́м, наслади́мся ея́ благоуха́ния/ и уми́льне к ней возопие́м:/ я́ко име́я дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу// моли́ изба́витися злово́ния страсте́й и спасти́ся душа́м на́шим.

Молитва:

О, преподо́бная и приснопа́мятная, всехва́льная ма́ти Евфроси́ние, А́нгеле во плоти, Богоизбра́нный сосу́де Свята́го Ду́ха, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние, мона́шествующих сла́во и утвержде́ние, оте́честву, оби́тели твое́й и всей стране́ по́моще, покро́ве и защи́тнице! Ты еси́, я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищих вод, плоды́ доброде́телей твои́х и благода́тными дарова́нии Свята́го Ду́ха укра́шенная, наста́внице де́лом и сло́вом, избра́нная, непоро́чная и до́брая. Услы́ши ны, моля́щияся тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́, и́маши бо дерзнове́ние у Го́спода. Испроси́ нам преспе́яние в жи́зни доброде́тельней, огради́ сердца́ на́ша ве́рою, наде́ждою и любо́вию и стра́хом Бо́жиим. Пода́й нам по́мощь в труде́х и ско́рбех на́ших и, я́коже попече́ние име́ла еси́ в житии́ твое́м о оби́тели твое́й и и́ночествующих, та́ко и ны́не потщи́ся о нас, благопоспеши́ти нам во всем: и оби́тель твою́ огради́ ми́ром и защити́ от враг ви́димых и неви́димых, да преуспева́ет и процвета́ет в доброде́телех. Изми́ ны от вся́кия ну́жды и тесноты́, от лю́тых боле́зней и от неча́янныя сме́рти и приведи́ ны ко и́стинному покая́нию при исхо́де из жи́зни сея́; испроси́ нам у Го́спода Бо́га кончи́ну ми́рну, безболе́зненну, непосты́дну, святы́х Та́ин прича́стну и преведи́ ны чрез мыта́рства возду́шная, да не похи́тят нас истяза́телие гро́знии по грехо́м на́шим, но да твои́м заступле́нием и по́мощию возмо́жем безбе́дно проити́ истяза́ние возду́шное, и ми́лость получи́ти, и предста́ти неосужде́нно стра́шному Престо́лу, и на Стра́шнем Суди́щи сподо́битися одесну́ю ста́ти Пра́веднаго Судии́, и насле́довати пра́ведных часть. Ей, госпоже́, всечестна́я ма́ти, преподо́бная Евфроси́ние, помози́ нам моли́твами твои́ми, огради́ нас и заступи́ от вся́ких ко́зней вра́жиих, да сподо́бимся прейти́ вре́мя жи́зни сея́ непреткнове́нно и спасе́ние получи́ти моли́твами твои́ми у Христа́ Го́спода, Его́же и сподо́бимся пе́ти и славосло́вити со Безнача́льным Отце́м и со Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Величание:

Ублажа́ем тя,/ преподо́бная ма́ти Евфроси́ние,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши о нас// Христа́ Бо́га на́шего.


Акафист святой преподобной

Евфросинии Полоцкой

Утвержден для общецерковного использования

Конда́к 1.


Избра́нную Христо́ву неве́сту пе́сньми восхва́лим дне́сь, ве́рнии, Евфроси́нию; сия́ бо княжна́, до́м о́тчий оста́вльши и во и́ночестве пожи́вши до́бре, мно́гия упра́вила е́сть ко спасе́нию; во Иерусали́ме пло́тию преста́вльшися, во Иерусали́м го́рний ду́хом пресели́ся и та́мо при́сно за ны́ мо́лится. Е́йже та́ко возопии́м:
Ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

И́кос 1.


А́нгельски пожи́вши, преподо́бная, по́стническим житие́м угоди́ла еси́ Христу́ и небе́сныя ра́дости причасти́тися сподо́билася еси́ по сконча́нии. Те́мже с го́рних высо́т при́зри на ны́, та́ко тя́ велича́ющия:
Ра́дуйся, Росси́йския земли́ похвало́; ра́дуйся, о́трасле сла́вная от ро́да Влади́мира равноапо́стольнаго.
Ра́дуйся, имени́тых роди́телей ча́до богоизбра́нное; ра́дуйся, голуби́це непоро́чная.
Ра́дуйся, де́вственнице чи́стая; ра́дуйся, и́нокиням утеше́ние.
Ра́дуйся, ко Иерусали́му небе́сному путеводи́тельнице; ра́дуйся, благоче́стия звездо́.
Ра́дуйся, засту́пнице к тебе́ притека́ющих; ра́дуйся, цели́тельнице неду́гов незри́мая.
Ра́дуйся, хода́таице за ны́ те́плая; Ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 2.


Виде́ние бе́ ра́достное, егда́ по рожде́нии твое́м принесо́ста тя́, пресла́вная, роди́теля твоя́ во хра́м Госпо́день: та́мо бо в купе́ли креще́ния от перворо́днаго греха́ омы́лася еси́ погруже́нием, и ми́ра свяще́нным пома́занием тя́, я́ко о́трасль младу́ю, иере́й приви́л е́сть ко Христу́, да пое́ши Ему́ вы́ну со избра́нными Его́: Аллилу́иа.

И́кос 2.


Ра́зумом, свы́ше просвеще́нным, и чи́стым се́рдцем Христо́ви от ю́ности вручи́ла еси́ себе́, Предисла́во; поча́сту во хра́м притека́ющи, в го́рнице во труде́х при́сно пребыва́ла еси́. Те́мже тя́ ублажа́ем:
Ра́дуйся, Христо́ви обруче́нная от купе́ли креще́ния; ра́дуйся, ми́ром благода́тным запечатле́нная.
Ра́дуйся, Ду́ха Свя́та вмести́лище чи́стое; ра́дуйся, те́м умудре́нная во спасе́ние.
Ра́дуйся, во благо́е свы́ше укрепле́нная; ра́дуйся, ра́зум просвети́вшая моли́твою.
Ра́дуйся, со́весть стяжа́вшая кре́пкую во благо́м; ра́дуйся, от мла́дости уве́девшая пути́ благоче́стия.
Ра́дуйся, уклони́лася бо еси́ пути́ ги́бельнаго; ра́дуйся, трудолюби́вая отрокови́це.
Ра́дуйся, ю́ных де́в росси́йских красото́; ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 3.


Си́лою Вы́шняго укрепле́нная, возлюби́ла еси́ преподо́бная; науче́ние кни́жное и тому́ прилежа́ла еси́; му́дрость же кни́жную пости́гши, па́че про́чих боже́ственныя кни́ги избра́ла еси́, и я́же умудри́ти мо́гут во спасе́ние вся́каго челове́ка, усе́рдно почита́ла еси́, сла́дце пою́щи Го́сподеви: Аллилу́иа.

И́кос 3.


И́мать дне́сь оби́тель твоя́ отрокови́цы мно́ги и мла́ды, науче́нию кни́жному зде́ вда́нныя. Сего́ ра́ди усе́рдно мо́лим тя́, всехва́льная, при́зри на ты́я и умудри́ я́ во спасе́ние, да тя́ велича́ем:
Ра́дуйся, клю́ч му́дрости взыска́вшая; ра́дуйся, я́ко худо́жество кни́жное пости́гла еси́ от мла́дости.
Ра́дуйся, те́м отве́рзшая две́ри богопозна́ния; ра́дуйся, Свяще́нное почита́вшая Писа́ние.
Ра́дуйся, от сего́ узре́вшая ми́ра су́щаго сотворе́ние; ра́дуйся, умиле́нная неизрече́нным Христо́вым снизхожде́нием к па́дшему ро́ду на́шему.
Ра́дуйся, возлюби́вшая возлю́бльшаго на́с Го́спода; ра́дуйся, Тому́ Еди́ному порабо́тати возжеле́вшая.
Ра́дуйся, последи́ в черто́г сла́вы Его́ все́льшаяся; ра́дуйся, де́вственнице, ю́ным де́вам незри́мая споспе́шнице в науче́нии.
Ра́дуйся, свети́льниче благоче́стия и зна́ния; ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 4.


Бу́ри жите́йских бе́д и напа́стей бежа́вши, преподо́бная, па́че бра́ка че́стна житие́ де́вственное возлюби́ла еси́ и от имени́тых женихо́в уклони́лася еси́, отрокови́це, да еди́ному Жениху́ Небе́сному Христу́ порабо́таеши, пою́щи Ему́: Аллилу́иа.

И́кос 4.


Слы́шала еси́, преподо́бная, я́же апо́стол рече́: глаго́лю безбра́чным и вдови́цам — добро́ и́м е́сть, а́ще пребу́дут, я́коже и а́з; а́ще ли же ни́, да посяга́ют; не ожени́вый бо ся пече́тся, ка́ко угоди́ти Го́сподеви; и сему́ поревнова́ла еси́. Те́мже тя́ велича́ем:
Ра́дуйся, де́вственнице чи́стая; ра́дуйся, пу́ть и́ноческаго жития́ избра́вшая.
Ра́дуйся, я́ко жре́бий де́вства прия́ти и вмести́ти возмогла́ еси́ Бо́жиею благода́тию; ра́дуйся, мирска́го треволне́ния избе́гшая.
Ра́дуйся, ти́хаго приста́нища взыска́вшая; ра́дуйся, Мари́и Ла́зареве подража́вшая.
Ра́дуйся, я́ко во хра́ме, а́ки при ногу́ Христо́ву, примета́лася еси́; ра́дуйся, я́ко ли́ку му́чениц и преподо́бных же́н приобщи́лася еси́.
Ра́дуйся, презре́вшая ле́поту ми́ра тле́ннаго; ра́дуйся, неизрече́нныя ра́дости в ми́ре го́рнем дне́сь прича́стнице.
Ра́дуйся, пра́веднаго жития́ о́бразе; ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 5.


Бо́га то́чию боя́щися, не устраши́лася еси́, Евфроси́ние, тяготы́ жития́ и́ноческаго, кро́в же оста́вльши о́тчий, во оби́тель притекла́ еси́ и облещи́ тя́ во а́нгельский о́браз уми́льне игу́мению моли́ла еси́, да не обяза́вшися ку́плями жите́йскими, вы́ну пе́ти сподо́бишися Христо́ви: Аллилу́иа.

И́кос 5.


Врача́ Небе́снаго моли́ла еси́, всехва́льная, да ско́рбь, роди́телема твои́ма отше́ствием учине́нная, на ра́дость преложи́тся; оста́вила бо еси́ я́, преподо́бная, да Христо́ви послу́жиши и за ро́ждших тя́ мо́лишися. Те́мже тя́ хва́лим досто́йно:
Ра́дуйся, избра́ннице Бо́жия; ра́дуйся, та́йне из о́тчаго до́ма отше́дшая.
Ра́дуйся, во оби́тель все́льшаяся княги́ни Рома́новы; ра́дуйся, возло́жшая ру́ку на ра́ло де́лания духо́внаго.
Ра́дуйся, бра́чный вене́ц отложи́вшая; ра́дуйся, главу́ покры́вшая куку́лем незло́бия.
Ра́дуйся, оде́ждам бра́чным оде́жду нищеты́ предпоче́тшая; ра́дуйся, со прия́тием ве́рвицы, а́ки мече́м, вооруже́нная сло́вом Бо́жиим.
Ра́дуйся, кре́ст Христо́в, а́ки зна́мя ве́ры, прии́мшая; ра́дуйся, я́ко не посрами́ тя Госпо́дь во упова́нии.
Ра́дуйся, роди́теля бо, прише́дшая тя́ ви́дети, от писа́ния тобо́ю уте́шившася, в ра́дости возврати́стася; ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 6.


Пропове́дника Па́вла, и́же рече́: вся́к подвиза́яся от все́х да воздержи́тся, послу́шающи, в посте́ и воздержа́нии неосла́бно пожила́ еси́, преподо́бная, во оби́тели; суесло́вия бо бе́гала еси́ и пе́сньми псало́мскими назида́ющися моли́лася еси́, и в до́брем изволе́нии утвержда́ющися, вы́ну пе́ла еси́: Аллилу́иа.

И́кос 6.


Возсия́ благода́ть в по́двизех жития́ твоего́, Евфроси́ние всечестна́я; по не́коем бо вре́мени во гра́д По́лотск пресели́лася еси́, и при хра́ме святы́я Софи́и в кле́тце ма́ле подвиза́ющися, кни́ги боже́ственныя препи́совала еси́ и та́ко гра́д ти́ при́сный поле́зным уче́нием напая́ла еси́, слы́шащи от все́х такова́я:
Ра́дуйся, По́лотское ра́дование; ра́дуйся, де́вам сия́ние.
Ра́дуйся, звездо́ благоче́стия; ра́дуйся, смире́ния испо́лненная.
Ра́дуйся, послуша́нием утвержде́нная; ра́дуйся, с молча́нием ско́рби терпе́вшая.
Ра́дуйся, при хра́ме бо, я́ко дре́вле Богоотрокови́ца, пожила́ еси́; ра́дуйся, му́драя княжно́ и иноки́не пречестна́я.
Ра́дуйся, цве́те по́стничества; ра́дуйся, све́те кро́тости.
Ра́дуйся, упова́ния нело́жнаго испове́днице; ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 7.


Хотя́й спасти́ тобо́ю жены́ и де́вы мно́гия во и́ночестве, Влады́ка Христо́с сицева́го виде́ния удосто́и тя́, преподо́бная; в со́ннем виде́нии узре́ла еси́ себе́, Евфроси́ние, принесе́ну в сельце́ к це́рквице Спа́сове, и А́нгела ти́ ре́кшаго: зде́ ти бы́ти подоба́ет. Ты́ же а́бие от сна́ воста́вши, ра́достне пе́ла еси́: Аллилу́иа.

И́кос 7.


Но́вое чу́до бы́сть: то́йже бо А́нгел яви́вся святи́телю Илии́, повеле́ ему́ да́ти сельце́ то́ на вселе́ние ти́ и це́рквицу на моли́тву, е́же и сотвори́ святи́тель а́бие. Сия́ помина́юще, та́ко тя́ велича́ем:
Ра́дуйся, а́нгельски пожи́вшая; ра́дуйся, А́нгела Госпо́дня узре́вшая.
Ра́дуйся, сла́дкия бесе́ды его́ прича́стнице; ра́дуйся, я́ко и пред святи́телем хода́тай бе́ о тебе́.
Ра́дуйся, А́нгелом и на все́х путе́х твои́х хране́нная; ра́дуйся, кро́вом кри́л его́ огражде́нная.
Ра́дуйся, не преткну́вшая ноги́ твоея́ о ка́мень горды́ни; ра́дуйся, сего́ ра́ди виде́ния зра́ка а́нгельскаго удосто́енная.
Ра́дуйся, я́ко яви́ся ти́, и́же зри́т лице́ Отца́ на́шего Небе́снаго; ра́дуйся, не прогне́вльшая храни́теля ничи́мже су́етным и грехо́вным.
Ра́дуйся, сего́ ра́ди ра́достныя ве́сти удосто́енная; ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 8.


Стра́нник, кро́в узре́в, ра́дуется и, прише́д, поко́й си́ прие́млет. И ты́, преподо́бная, ра́дости испо́лнилася еси́, при це́рквице на сельце́ водвори́вшися со еди́ною от и́нокинь, и ту́ основа́ние оби́тели твоея́ сотвори́ла еси́ отню́дуже Бо́гови дне́сь возно́сится пе́снь вели́кая, в вы́шних сугу́бо песносло́вимая: Аллилу́иа.

И́кос 8


Вся́ ве́сть Госпо́дь, и ничто́же та́йно, е́же не откры́ется; ве́дый же вся́ коему́ждо от челове́к изволе́ние да́рует, да избере́т ки́йждо пу́ть жития́, и я́коже кто́ поживе́т, по житию́ коего́ждо сконча́вшася су́дит. Я́же па́мятующе, та́ко тя́ хва́лим:
Ра́дуйся, благи́й яре́м Христо́в подъе́мшая; ра́дуйся, по гла́су а́нгельскому на ме́сто пусты́нно отше́дшая.
Ра́дуйся, то́чию кни́ги с собо́ю прине́сшая; ра́дуйся, со еди́нем одея́нием бы́вшая.
Ра́дуйся, с треми́ ма́лыми хле́бы все́льшаяся; ра́дуйся, про́чая вся́ оста́вльшая.
Ра́дуйся, пусты́ни украше́ние; ра́дуйся, я́ко сро́днии за по́двиг се́й благослови́ша тя́.
Ра́дуйся, епи́скопом Илие́ю уте́шенная; ра́дуйся, я́ко вско́ре к тебе́ мно́ги и́нокини стеко́шася.
Ра́дуйся, я́ко и оби́тель сла́вная ту́ устро́ися; ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 9.


Всеми́лостиваго Спа́са хра́м во оби́тели создала́ еси́ и честны́ми ико́нами украси́ла еси́, преподо́бная, споспе́шествующей ти́ благода́ти Бо́жией; древоде́ла бо на строе́ние церко́вное не́кий гла́с бужда́ше, на сконча́ние же хра́ма ди́вне пли́нфы мно́ги обрето́шася. Я́же зря́щи, со умиле́нием пе́ла еси́: Аллилу́иа.

И́кос 9.


Вети́я му́драя была́ еси́, преподо́бная, па́мятовала бо еси́ сло́во Христо́во, и́же сотвори́т еди́ну за́поведей си́х ма́лых и научи́т та́ко челове́ки, се́й ве́лий нарече́тся в Ца́рствии Небе́снем, и поуча́ющи благоче́стию сестры́ своя́, пе́рвее сия́ твори́ла еси́. Те́мже тя́ велича́ем:
Ра́дуйся, и́нокиням пра́вило и́ноческаго жития́; ра́дуйся, я́ко в чистоте́ и целому́дрии блюла́ еси́ ю́ныя.
Ра́дуйся, нело́жно ста́рыя почита́вшая; ра́дуйся, ско́рбным споспе́шнице в терпе́нии.
Ра́дуйся, была́ бо еси́ все́м о́браз смире́ния и благоле́пнаго хожде́ния; ра́дуйся, обличи́тельнице осужде́ния и многосло́вия.
Ра́дуйся, прия́телище да́ра прозре́ния серде́ц; ра́дуйся, вопроша́ющим му́драя сове́тнице.
Ра́дуйся, миротво́рице сва́рящихся; ра́дуйся, доброде́тельми преукраше́нная.
Ра́дуйся, вели́кая росси́йская де́во; ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 10.


Спасе́ния ра́ди и утеше́ния Ефе́сскую ико́ну Влады́чицы на́шея Богоро́дицы испроси́ла еси́ из Царягра́да, преподо́бная, во гра́д По́лотск. Оби́тель и́ну устро́ивши, то́ю ико́ною сию́ украси́ла еси́; сестру́ же и две́ дще́ри бра́тния, Кириа́нну и О́льгу, и́ночества обе́ты Христо́ви обручи́ла еси́ и во оби́телех твои́х во спасе́ние упра́вила еси́ мно́гия, пою́щи: Аллилу́иа.

И́кос 10.


Стено́ю кре́пкою от искуше́ний яви́ся смире́ние твое́; вся́ бо ти́ повеле́нная соверши́вши, я́ко рабу́ неключи́му вмени́ла еси́ себе́, преподо́бная; кро́тостию и ти́хостию нра́ва па́че зла́та и би́сера украси́ла еси́ ду́шу твою́. Те́мже тя́ велича́ем:
Ра́дуйся, слуго́ чи́стая Де́вы Пречи́стыя; ра́дуйся, увесели́ла бо еси́ По́лотск чу́дным Бо́жия Ма́тере о́бразом.
Ра́дуйся, вели́кое сокро́вище Росси́йстей земли́ та́ко стяжа́вшая; ра́дуйся, мно́гия де́вы во оби́тель Бо́жия Ма́тере приве́дшая.
Ра́дуйся, при́сныя ти́ на пу́ть спасе́ния привле́кшая; ра́дуйся, му́драя управи́тельнице во спасе́ние.
Ра́дуйся, две́ оби́тели, я́ко свещи́ возже́гшая; ра́дуйся, те́ми просвети́вшая страну́ По́лотскую.
Ра́дуйся, насади́тельнице дре́ва и́ноческаго жития́; ра́дуйся, смире́нием утаева́вшая высоту́ твои́х по́двигов.
Ра́дуйся, строи́тельнице Росси́йския земли́; ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 11.


Пе́сньми восхваля́юще тя́, терпе́нию твоему́ диви́мся, преподо́бная; вся́кия бо труды́ и ско́рби поне́сши, последи́ во Святу́ю Зе́млю стра́нствие прия́ла еси́, иде́же, по жела́нию твоему́, и сконча́тися приведе́ ти́ Госпо́дь; та́мо бо к Нему́ в ста́рости масти́тей пресели́лася еси́, по́двиг до́брый соверши́вши, с пе́снию: Аллилу́иа.

И́кос 11.


Светоза́рная луча́ земли́ Росси́йския! А́ще пло́тию преста́вилася еси́ от на́с, преподо́бная, оба́че ду́хом с на́ми при́сно пребыва́еши. Во хра́ме, тобо́ю созда́ннем, моля́щеся и кресту́, от тебе́ устро́ену, покланя́ющеся, мо́лим тя́, приими́ от на́с сицевы́я хвалы́:
Ра́дуйся, дре́вния Росси́и сия́ние; ра́дуйся, о́ныя дне́сь вели́кия похвало́.
Ра́дуйся, сла́вная Земли́ Святы́я от се́вера прише́льнице; ра́дуйся, гро́бу Христо́ву поклони́тися сподо́бльшаяся.
Ра́дуйся, лампа́ду ту́ от земли́ Росси́йския возже́гшая; ра́дуйся, у гро́ба Христо́ва ко Христу́ отше́дшая.
Ра́дуйся, у о́наго кре́ст земна́го жития́ твоего́ оста́вльшая; ра́дуйся, святы́ми та́йнами при сконча́нии напу́тствованная.
Ра́дуйся, на небеси́ от святы́х уго́дник ра́достно сре́тенная; ра́дуйся, венце́м сла́вы от Небе́снаго Жениха́ увенча́нная.
Ра́дуйся, му́драя де́во, вше́дшая в черто́г Жениха́ Небе́снаго со сла́вою; ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 12.


Благода́ти прича́стнице, усе́рдно мо́лим тя́, Евфроси́ние всехва́льная, проли́й те́плую твою́ моли́тву ко Всевы́шнему за всю́ зе́млю на́шу правосла́вную, да му́дростию и чистото́ю жития́ наро́днаго, я́ко дще́рь избра́нная, бу́дет во язы́цех земля́ на́ша, и ча́да ея́ да вни́дут в го́рняя селе́ния, пою́ще Бо́гови: Аллилу́иа.

И́кос 12.


Пою́ще тя́, я́ко засту́пницу на́шу те́плую, и́нокиням же и де́вам оби́тели твоея́ покро́в и утвержде́ние, ра́дуемся о тебе́, преподо́бная, и моли́твами твои́ми проси́мая прие́млюще, с любо́вию велича́ем тя́ си́це досто́йно:
Ра́дуйся, я́ко мо́щи твоя́, во оте́чество принесе́нныя, процвето́ша нетле́нием; ра́дуйся, всехва́льная, равноапо́стольнаго Влади́мира пра́внуко.
Ра́дуйся, собесе́днице равноапо́стольныя О́льги и всего́ богосве́тлаго ли́ка пра́ведных же́н; ра́дуйся, все́льшаяся в ски́нию святы́х.
Ра́дуйся, незри́мая о на́с хода́таице; ра́дуйся, боля́щих врачева́ние ди́вное.
Ра́дуйся, печа́льных утеше́ние нело́жное; ра́дуйся, отра́до скорбя́щих.
Ра́дуйся, опо́ро тя́ призыва́ющих; ра́дуйся, засту́пнице на́ша те́плая у Христа́.
Ра́дуйся, ди́вная, ве́рою чту́щих тя́ путеводи́тельнице ко спасе́нию; ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 13.


О всехва́льная ма́ти на́ша Евфроси́ние всечестна́я! Моли́ за ны́ Го́спода и Ма́терь Его́ Пречи́стую, да укрепи́т на́ша немощны́я си́лы и во спасе́ние упра́вит, ю́ныя в чистоте́ соблюде́т, де́вствующия укрепи́т в по́двизе, во бра́це су́щия в любви́ и ми́ре усоверши́т, уврачу́ет неду́жныя, просвети́т омраче́нныя, уме́ршия прости́т и вся́ в черто́ги Своя́ упра́вит, иде́же вы́ну А́нгели пою́т пе́снь хвале́бную: Аллилу́иа.

Этот конда́к чита́ется три́жды, зате́м и́кос 1-й и конда́к 1-й.

И́кос 1.


А́нгельски пожи́вши, преподо́бная, по́стническим житие́м угоди́ла еси́ Христу́ и небе́сныя ра́дости причасти́тися сподо́билася еси́ по сконча́нии. Те́мже с го́рних высо́т при́зри на ны́, та́ко тя́ велича́ющия:
Ра́дуйся, Росси́йския земли́ похвало́; ра́дуйся, о́трасле сла́вная от ро́да Влади́мира равноапо́стольнаго.
Ра́дуйся, имени́тых роди́телей ча́до богоизбра́нное; ра́дуйся, голуби́це непоро́чная.
Ра́дуйся, де́вственнице чи́стая; ра́дуйся, и́нокиням утеше́ние.
Ра́дуйся, ко Иерусали́му небе́сному путеводи́тельнице; ра́дуйся, благоче́стия звездо́.
Ра́дуйся, засту́пнице к тебе́ притека́ющих; ра́дуйся, цели́тельнице неду́гов незри́мая.
Ра́дуйся, хода́таице за ны́ те́плая; Ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Конда́к 1.


Избра́нную Христо́ву неве́сту пе́сньми восхва́лим дне́сь, ве́рнии, Евфроси́нию; сия́ бо княжна́, до́м о́тчий оста́вльши и во и́ночестве пожи́вши до́бре, мно́гия упра́вила е́сть ко спасе́нию; во Иерусали́ме пло́тию преста́вльшися, во Иерусали́м го́рний ду́хом пресели́ся и та́мо при́сно за ны́ мо́лится. Е́йже та́ко возопии́м:
Ра́дуйся, Евфроси́ние, неве́сто Христо́ва всечестна́я.

Моли́тва.


О преподо́бная и приснопа́мятная, всехва́льная ма́ти Евфроси́ние, А́нгеле во пло́ти, Богоизбра́нный сосу́де Свята́го Ду́ха, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние, мона́шествующих сла́во и утвержде́ние, оте́честву, оби́тели твое́й и все́й стране́ по́моще, покро́ве и защи́тнице! Ты́ еси́, я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищих во́д, плоды́ доброде́телей твои́х и благода́тными дарова́нии Свята́го Ду́ха украше́нная, наста́внице де́лом и сло́вом, избра́нная, непоро́чная и до́брая. Услы́ши ны́, моля́щияся тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́, и́маши бо дерзнове́ние у Го́спода. Испроси́ на́м преспе́яние в жи́зни доброде́тельней, огради́ сердца́ на́ша ве́рою, наде́ждою и любо́вию и стра́хом Бо́жиим. Пода́й на́м по́мощь в труде́х и ско́рбех на́ших и, я́коже попече́ние име́ла еси́ в житии́ твое́м о оби́тели твое́й и и́ночествующих, та́ко и ны́не потщи́ся о на́с, благопоспеши́ти на́м во все́м: и оби́тель твою́ огради́ ми́ром и защити́ от вра́г ви́димых и неви́димых, да преуспева́ет и процвета́ет в доброде́телех. Изми́ ны́ от вся́кия ну́жды и тесноты́, от лю́тых боле́зней и от неча́янныя сме́рти и приведи́ ны́ ко и́стинному покая́нию при исхо́де из жи́зни сея́; испроси́ на́м у Го́спода Бо́га кончи́ну ми́рну, безболе́зненну, непосты́дну, святы́х Та́ин прича́стну и преведи́ ны́ чрез мыта́рства возду́шная, да не похи́тят на́с истяза́телие гро́знии по грехо́м на́шим, но да твои́м заступле́нием и по́мощию возмо́жем безбе́дно проити́ истяза́ние возду́шное, и ми́лость получи́ти, и предста́ти неосужде́нно стра́шному Престо́лу, и на Стра́шнем Суди́щи сподо́битися одесну́ю ста́ти Пра́веднаго Судии́, и насле́довати пра́ведных ча́сть. Е́й, госпоже́, всечестна́я ма́ти, преподо́бная Евфроси́ние, помози́ на́м моли́твами твои́ми, огради́ на́с и заступи́ от вся́ких ко́зней вра́жиих, да сподо́бимся прейти́ вре́мя жи́зни сея́ непреткнове́нно и спасе́ние получи́ти моли́твами твои́ми у Христа́ Го́спода, Его́же и сподо́бимся пе́ти и славосло́вити со Безнача́льным Отце́м и со Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в.

Ами́нь.

О святыне

Ковчег с частицей мощей святой преподобной благоверной княгини Евфросинии Полоцкой находится у правого клироса Преображенского собора обители. Святыня, в числе прочих, была передана в дар и прибыла из Белоруссии в Спасский монастырь стараниями и.о. наместника монастыря иеромонаха Сергия (Акимова) в 2013 году.